Föreningens hjälparbete

1000 Rökfria och Energisnåla spisar, Rolpa distrikt, etapp 2

Rolpa

 • Ett av Nepals minst utvecklade distrikt.
 • Samtliga hushåll i området använder ved som främsta energikälla vid matlagning som sker över öppna eldstäder, då elektricitet saknas i området.
 • Många lider av hälsoproblem då spisarna saknar skorsten vilket gör att inomhusluften i hemmen blir väldigt ohälsosam.
 • Soten bidrar också till en smutsig inomhusmiljö.
 • Eftersom det i regel är kvinnorna som lagar familjens mat är det de som är mest drabbade.
 • Det tar ca 2-3 timmar, varje dag, att samla in bränsle till familjens behov och det är kvinnornas arbete.

Energisnåla och rökfria spisar

 • Brinner renare och reducerar röken inomhus vilket minskar risken att drabbas av luftvägsinfektioner, lunginflammation, sjukdomen kol, astma och lungcancer. Även riskerna för ögon- och öroninfektioner minskar.
 • Ger en ökad bränsleeffektivitet på upp till 60 % och minskar volymen av ved med ungefär hälften. Det medför också att riskerna för avskogning och jorderosion minskar.
 • Minskad bränsleanvändning innebär mindre arbete att samla in ved och ger därmed kvinnorna mer tid att ägna sig åt andra sysslor. För flickorna kan det innebära en ökad möjlighet att gå i skolan och få tid för läxläsning.
 • Renare förbränningskammare resulterar i minskade utsläpp av sot med 50-90%. Att minska sot-utsläppen är viktigt både ur hälsosynpunkt och för att minska den negativa effekten på klimatet.
 • Minskning av växthusgasutsläpp med cirka 4 ton koldioxid per år och spis.

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner har fått en förfrågan av Internation Nepal Fellowship att stödja ett projekt i Nepal som handlar om att ge 1 007 energisnåla och rökfria spisar till marginaliserade människor i Rolpa distriktet i västra Nepal.

International Nepal Fellowship (INF) är en internationell och ekumenisk kristen biståndsorganisation som grundades 1952. INF är en av den äldsta internationella icke-statliga organisationerna i Nepal.

Målsättning

Projektet kommer innebära en positiv inverkan på människornas liv när det gäller hälsan och bidrar också till att minska den snabba skogsskövlingen som pågår. Det minskade behovet av ved innebär en mindre arbetsbörda för kvinnorna.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med de lokala Nepalesiska myndigheterna.

Insamling

En energisnål och rökfri spis för en familj kostar 500 kronor. Vill du vill vara med och hjälpa människorna i Rolpa till en bättre hälsa och vardag? Märk insättningen med ”Spisar”.

Bilder från förra projektets utdelningen av spisar.

Tornadodrabbade distrikten, Bara-Parsa

Den 31 mars 2019 drabbades två distrikt i östra Nepal av en mycket kraftig tornado. Det var distrikten Bara – Parsa som ligger på Terai och gränsar emot Indien. De flesta av de drabbade var fattiga. Mer än 35 personer dog i stormen och 80% av husen förstördes.

Vår partner Goda Grannar (ACN) var snabbt på plats för att bistå med katastrofhjälp och fördelade hygienartiklar, mat, kokkärl, kläder, etc. Allt gjorde tillsammans med de lokala myndigheterna.

Sedan den första katastrofhjälpen var slutförd har ACN börjat genomföra trauma bearbetning med fokus på barn och kvinnor.

Nepals Vänner stödjer detta arbete ekonomiskt.

New Hope

Vårt nya projekt kallas för New Hope. New Hope-projektet kommer att innehålla många delar. Bland annat kommer elever som saknar medel för att betala skolavgifter, uniformer och skolmaterial att få hjälp med det. Lärarna ska få adekvat fortbildning som kommer att följas upp lokalt på de fyra skolor (Arkul Primary School är en av dem) som ingår i projektet. Olika insatser kommer att göras för att öka det lokala engagemanget för skolorna.

Vi vill vara med och ge ett nytt hopp till människor på landsbygden, i en del av Gorkha-distriktet, vilket var ett av de områden som drabbades värst. Vi hoppas få fler familjer att vända hem igen, när de ser att skolorna byggs upp och lärarna får hjälp att uppehålla kvalitén på undervisningen.

Projektet beräknas pågå i två/tre år med början 2018. Vi är förstås extra glada om du väljer en stående överföring och är med och stöder projektet under hela den här tiden. Du kan avsluta din överföring när som helst. (Se rubriken Stöd & sponsorer för kontonummer etc).

Rökfria och energisnåla spisar, Rolpa distrikt, etapp 1

2018 beslutade Föreningen Nepals Vänner att stödja International Nepal Fellowship (INF) projekt, ”Improved Cooking Stove” (ICS). Målet är att förse 1280 fattiga och marginaliserade personer från 250 hushåll med energieffektiva och rökfria spisar.

Rolpa distriktet tillhör ett av de fattigaste och minst utvecklade. Läskunnigheten är 60 % för män och 50 % för kvinnor.

Av de 250 hushållen är 113 familjer extremt fattiga d.v.s. deras jordbruk täcker bara familjens matbehov under 3 månader per år. De övriga 137 hushållen har tillgång till mat från 3 till 6 månader om året.

Hela 97 % av hushållen använder ved som främsta energikälla vid matlagning. De flesta är jordbrukare.

De flesta använder traditionella, öppna eldstäder för sin matlagning. Dessa eldstäder förbrukar inte bara mycket ved utan bidrar också till hälsomässiga problem eftersom de saknar rökgång och därmed gör inomhusluften i hemmen väldigt ohälsosam. De som lagar familjens mat är främst kvinnor och flickor.

Under stödkonserten i Jönköping den 6 okt 2018 samlades det sista in för att bekosta spisarna i Rolpa.

Arkul Primary School, Gurkha distrikt

2015 beslöt Föreningen Nepals Vänner att bekosta byggnationen av en lågstadieskola genom Asal Chhimekee Nepal. Skolan heter ”Arkul Primary School” och ligger i Shreenathkot i Gurkha distrikt. Skolan förstördes helt vid den stora jordbävningen 2015. Byggnationen började i november 2016 och invigdes i juni 2017 av lokala politiska ledare och representanter från Goda Grannar. En grupp från Sverige besökte skolan i november 2017. Vid besöket delades ut skolväskor till barnan innehållande skrivböcker, pennor etc.

Öronsjukhuset, Pokhara

2012 beslöt föreningen Nepals Vänner att stödja byggnationen av ett öronsjukhus i Pokhara, som International Nepal Fellowship, INF, är huvudman för. Öronsjukhuset invigdes i november 2015 och är i full drift.